Email Record: Narodnyĭ Komissarnat ĪĪposveshchenii͡a R.C.F.C.R. Voīīrosy vseobshchego obuchenii͡a :