Email Record: The favorite rondo of Se ti perdo o caro bene